خدمت به همنوع

 خدمت رسانی به همنوع از زبان حضرت سعدی

می فرمایند:

کسی کوی دولت ز دنیا بِبُرد              که با خود نصیبی به عُقبی ببرد
درون فروماندگان شاد کن                 ز روز فروماندگی یاد کن
نه خواهنده ‌ای بر درِ دیگران             به شکرانه، خواهنده از در مَران