فرم کارگزینی کادر اداری

  • (اجباری نیست ولیکن جهت دعوت به مصاحبه بی تاثیر نخواهد بود.)
    فایل ها را به اینجا بکشید