فرم کارگزینی خدمات ارایشگری (ویژه بانوان )

  • امور آرایشگری بانوان فقط و فقط توسط بانوان واجد شرایط طبق ضوابط موجود انجام می پذیرد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
      ضروری نیست ، ولی در دعوت به مصاحبه بی تاثیر نخواهد بود.