شماره تماس سفارش خدمت:

بخش خدمات:

071-38317546

071-38303184

اپراتور یک:09301781910

اپرتور دو-09012048442

اپراتورسه-09026040411

 

بخش ساختمان:

071-38308592

اپراتور بخش ساختمان-09026040413