شماره تماس سفارش خدمت:

بخش خدمات:

071-36290139

071-36290159

071-38303184

داخلی 1: کارشناس خدمات یک

داخلی 2: کارشناس خدمات دو

داخلی 3: مدیرداخلی 

داخلی 4: کارگزینی

09301781910

09026040411 

بخش تاسیسات:

071-38317546

09026040413