شماره تماس سفارش خدمت:

بخش خدمات:

071-38317546

اپراتور یک:09301781910

بخش ساختمان:

071-38303184

اپراتور دو: 09057692884